Double D Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Ari Phi LaR Hou No 51 0 42
John Marinucci Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 54 0 41
Chris Krygiel Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Ari Phi LaR Hou No 48 0 40
Chris Toye Ne Ten Pit Den Jac Det Cle Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 44 0 40
Greg Search Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi Sea Hou Was 54 0 40
Joe Albanese Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 48 0 40
Mike Moores Ne Ten Atl Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 48 0 40
R & R Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Ari Min LaR Dal No 53 0 40
Rick Zottarelli Ne Ten Pit Den Jac Gb Bal Car Cin LaC Sf Min LaR Hou No 48 0 40
Sandy Sandhu Ne Ten Pit NyJ Kc Det Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 44 0 40
Da Evil Twin Ne Buf Pit Den Kc Det Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal No 47 0 39
Darren Wallace Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Ari Phi LaR Dal No 45 0 39
John Brooks Ne Ten Pit NyJ Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal Was 51 0 39
Maddy VdK Ne Ten Pit Den Jac Gb Cle NyG Cin Oak Ari Phi Sea Dal No 48 0 39
Martin Addario Ne Ten Pit Den Jac Det Bal Car Cin LaC Ari Phi LaR Hou No 54 0 39
Mike Marinucci Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 53 0 39
Sam Marinucci Ne Ten Pit NyJ Kc Det Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 53 0 39
Dale Moores Ne Ten Atl Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal No 47 0 38
Fernando Almeida Ne Ten Pit Den Kc Gb Cle Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 49 0 38
HoofHearted Ne Ten Atl NyJ Jac Det Bal Car Mia LaC Ari Phi Sea Hou No 46 0 38
Marion Babiarz Ne Ten Atl Den Jac Gb Cle Car Cin LaC Ari Min LaR Hou No 48 0 38
Andrew Zabrovsky Ne Buf Pit NyJ Kc Det Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal No 49 0 37
Charles Darwin Ne Ten Pit NyJ Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 51 0 37
Matt DeMarco Ne Ten Pit Den Kc Det Bal Car Cin LaC Ari Min LaR Hou No 55 0 37
Andrea Raso Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Mia LaC Sf Phi Sea Dal No 48 0 36
Brad Babiarz Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Min LaR Hou No 47 0 36
Cody Greatrex Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Ari Phi LaR Hou No 64 0 36
Craig Lawrence Ne Ten Atl Den Kc Gb Cle Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 52 0 36
Dirk Van de Kamer Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Ari Phi LaR Dal No 45 0 36
Joseph Arcari Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 51 0 36
Mark Mason Ne Ten Pit Den Jac Det Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 55 0 36
Alex Krygiel Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal No 40 0 35
Andres Gulabsingh Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal No 50 0 35
Mario Pereira Ne Ten Pit Den Jac Gb Bal Car Cin LaC Ari Min LaR Hou No 48 0 35
Mark Zottarelli Ne Buf Atl Den Jac Det Cle Car Cin Oak Ari Phi Sea Hou No 45 0 35
Noble Carlton Ne Ten Pit Den Jac Gb Bal Car Cin LaC Ari Phi LaR Hou No 44 0 35
Thomas Vukosa Ne Ten Pit Den Jac Gb Bal Car Cin LaC Sf Min LaR Hou No 49 0 35
Tom Moutsatsos Ne Ten Atl Den Jac Gb Bal Car Cin LaC Sf Min LaR Hou Was 57 0 35
Bryan Shirray Ne Buf Atl NyJ Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi Sea Dal No 30 0 34
Carlos Lemus Ne Buf Atl Den Kc Det Bal NyG Cin LaC Ari Min LaR Hou No 55 0 34
Jonathan Maier Ne Ten Atl Den Jac Gb Cle Car Cin LaC Ari Phi LaR Hou No 55 0 34
KD Ne Buf Atl NyJ Jac Det Bal Car Cin LaC Sf Min LaR Dal No 56 0 34
La La Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal No 54 0 34
Peter Joseph Ne Ten Atl Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi Sea Hou No 55 0 34
Crack Ne Buf Atl Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 45 0 33
Eric Van Dijk Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 48 0 33
Henry Hill Ne Buf Atl Den Jac Gb Cle NyG Cin LaC Ari Min LaR Dal Was 44 0 33
Ian & Andre Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal No 50 0 33
James McRae Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 43 0 33
John Albanese Ne Buf Pit NyJ Kc Det Bal Car Cin LaC Sf Phi Sea Dal Was 46 0 33
John Miszuk Ne Buf Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Ari Min LaR Dal No 64 0 33
Mike Dannemann Ne Ten Atl Den Kc Gb Cle Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 45 0 33
Scott Greatrex Ne Ten Atl Den Jac Det Bal Car Cin LaC Ari Min LaR Dal No 59 0 33
Vince Bianco Ne Ten Pit NyJ Jac Det Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 50 0 33
Andrew Albanese Ne Ten Pit NyJ Jac Det Cle NyG Cin LaC Ari Phi LaR Dal No 50 0 32
Davor Ne Ten Atl NyJ Kc Det Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 55 0 32
Diego Marchi Ne Ten Pit Den Jac Det Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Hou No 51 0 32
Linda Lisi Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi LaR Dal Was 38 0 32
Shaun Cullen Ne Ten Atl Den Kc Det Cle NyG Cin Oak Ari Phi LaR Hou Was 61 0 31
Sonny del Rio Ne Ten Pit Den Kc Gb Bal Car Cin LaC Sf Phi Sea Dal No 54 0 31
Darrell Cordes Ne Ten Pit Den Jac Gb Bal Car Mia LaC Sf Phi LaR Hou No 28 0 30
Mack Ne Ten Atl Den Kc Gb Bal Car Cin Oak Ari Phi LaR Dal No 63 0 29
Sean Taylor Ne Ten Atl NyJ Kc Gb Bal Car Cin LaC Ari Phi LaR Hou No 49 0 29
Away Pick % 0% 84% 32% 79% 32% 70% 83% 8% 5% 6% 37% 21% 86% 37% 11%
Home Pick % 100% 16% 68% 21% 68% 30% 17% 92% 95% 94% 63% 79% 14% 63% 89%